admin

Kaji Selidik : Kepuasan Pelanggan

Survey on : Customer's Satisfaction

STIDC/BSC Corporate/(C1)/1/2020

C1 Corporate- Customer/ Stakeholders Satisfaction

 
 

Tuan/Puan, 

Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklum balas kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh PUSAKA. Terima kasih diucapkan di atas penyertaan dan kerjasama di dalam kaji selidik ini. 

Dear Sir/Madam,

This survey aims to obtain feedback on customers' satisfaction concerning services provided by STIDC. Thank you for your participation.

 

BAHAGIAN A  : Latar Belakang Demografi / Demographic Background

 
Jantina / Gender *
Kategori Pelanggan / Customer's Category *
 

BAHAGIAN B  : Jenis Urusan dengan PUSAKA / Type of Business with STIDC

Sila tanda () dalam ruang yang disediakan. / Please tick () in the space provided.
Jenis urusan anda dengan PUSAKA / Type of Business with STIDC:
  Permit Pemindahan Produk Kayu / Timber Products Removal Permit
  Baru / New Menghantar Data Pulangan Industri setiap bulan (IPR) & Data yang Diperlukan kepada STIDC / Submitting Industrial Production Returns & Other Data to STIDC
  Pembaharuan / Renewal Lesen Import & Eksport / Import & Export Licence
  Perubahan Butiran / Change of Particulars Pemeriksaan Fizikal Balak & Produk Kayu / Timber & Timber Products Physical Inspection
  Sijil Ganti / Replacement of Certificate Lesen Ladang Hutan / Licence Planted Forest (LPF)
  Tambahan atau Pembatalan Aktiviti/Produk/Cawangan/Syarikat / Additional or Cancellation of Activities/Products/Branch/Company Kempen Keselamatan Industri Perkayuan / Timber Industry Safety Campaign
Pelesenan / Licensing
Permohonan Pekerja Am & Pegawai Dagang Sektor Perhutanan / Application of Foreign Workers & Expatriate in the Forestry Industry Sector
Kewangan / Financial Lawatan ke Muzium Perkayuan PUSAKA / STIDC Timber Museum Visit
Pemeringkat Kayu / Timber Grader Lain-lain, sila nyatakan / Others, please specify:
Penguatkuasaan / Enforcement  
 

BAHAGIAN C : Penilaian Perkhidmatan / Service Assessment

Sila pilih penilaian anda terhadap perkhidmatan yang disediakan berdasarkan skala dibawah /

Please choose your assessment of the services provided based on the scale below: -

Skala 5 Skala 4 Skala 3 Skala 2 Skala 1
5 4 3 2 1

Sangat Memuaskan / Very Satisfied

Memuaskan / Satisfied Sederhana / Moderately Satisfied

Kurang Memuaskan / Less Satisfied

Tidak Memuaskan / Not Satisfied
 
No. Perkara 5 4 3 2 1
1 Penyampaian Perkhidmatan Pelanggan / Customer Service Delivery
2 Kakitangan Bersifat Mesra dan Professional / Staff are Professional and Pleasant
3 Tahap Pengetahuan Kakitangan Terhadap Perkhidmatan Yang Diberikan / Level of Staff Knowledge on Services Provided
4 Kemudahan dan Persekitaran Pejabat / Office Facilities and Environment
5 Tahap Kepuasan Pelanggan Secara Keseluruhan / Overall Customer Satisfaction Rating
 

BAHAGIAN D : Cadangan & Komen / Recommendation & Comment

Cadangan penambahbaikan perkhidmatan dan kemudahan di PUSAKA.

Suggestions to improve the services and facilities in STIDC.

Terima kasih atas kerjasama dan komitmen anda :)

www.sarawaktimber.gov.my